فارسی

Ghods khorasan

قدس خراسانقدس خراسانقدس خراسان

قدس خراسان

این کارخانه  فرآورده های کمپوت , کنسرو , مربا وانواع سس راتولید مینماید.